Usprawnia współpracę redakcji, przygotowalni i drukarni

Planowanie • Produkcja • Współpraca

PuzzleFlow Publisher wspomaga wydawnictwo w każdym aspekcie procesu publikacji: od planowania produkcji i treści, przez weryfikację, konwersję i dostarczenie materiału do drukarń, obsługę reklam, akceptację wydruków próbnych i soft-proofing, po unifikację komunikacji w zespole i tworzenie e-wydań.

Rozwiązanie dla wydawców

Publisher zawiera kompletny zestaw narzędzi PuzzleFlow oraz - zaprojektowany specjalnie z myślą o specyfice przygotowalni wydawniczej - system obiegu dokumentów - workflow PDF.

System ułatwia pracę w zespołach edytorskich, upraszcza i weryfikuje pracę grafików. Dostarczenie dokumentów do centralnego systemu jest łatwe i umożliwia wykrycie pomyłek na wczesnym etapie. Każdy użytkownik może skupić się na własnych zadaniach, mając jednocześnie podgląd postępu prac nad całością wydania.

Dzięki opcjom planowania, aktywnego szpigla oraz akceptacji stronic z podglądem oraz możliwością wymiany komentarzy system daje unikalną możliwość współpracy w ramach redakcji oraz całego wydawnictwa, integrując poszczególne działy i klientów zewnętrznych.

Proces tworzenia publikacji pod kontrolą

Z punktu widzenia redaktora naczelnego lub kierownika produkcji Publisher umożliwia kontrolę całego procesu. Uwzględnia kluczowe zagadnienia, takie jak: terminowość dostarczenia stronic i reklam do publikacji, notyfikację o przekroczeniu lub zbliżaniu się terminów wysyłki, kompletność materiałów, prawidłowe wyniki konwersji plików oraz pewność dostarczenia nieuszkodzonych plików do drukarni.

System wspiera zaawansowany model uprawnień, umożliwiający jednoczesne publikowanie, kontrolę i dostarczanie w całym wydawnictwie, z uwzględnieniem poufności danych krytycznych dla biznesu.

Korzyści z wdrożenia

Redukcja czasu

Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację, standaryzację i dostarczanie plików do drukarni poprzez pełną automatyzację procesu przygotowania materiału od stanowiska DTP do drukarni.

Standaryzacja

Standaryzacja procesu przygotowania upraszcza przygotowanie dokumentów stron i reklam, pozwala na skupienie się na treści, a nie aspektach technicznych.

Centralizacja

Scentralizowany system komunikacji pomiędzy zespołami i dostawcami reklam umożliwia wymianę informacji, akceptację i pełne śledzenie procesu przygotowania materiału oraz odpowiedzialności.

Redukcja kosztów

Redukcja kosztów produkcji poligraficznej przy zachowaniu wysokiej jakości poprzez zastosowanie optymalizacji zużycia farby, mechanizmu badania pokrycia tonalnego, narzędzi do cyfrowego generowania zalewek (trapping)

Oszczędność

Redukcja ilości zużywanego materiału przy proofingu poprzez optymalizację lub całkowitą eliminację dzięki systemowi soft-proofingu na ekranie kalibrowanych monitorów

Kontrola

System planowania redukuje koszty związane z tworzeniem osobnych standardów planowania dla każdej redakcji i umożliwia śledzenie postępu produkcji utrzymując publikację w ryzach czasowych i budżetowych

Planowanie produkcji

Planowanie i organizacja pracy – jest kluczowym wyzwaniem w każdym wydawnictwie, niezależnie od jego wielkości.

Plan wydawniczy

W tym aspekcie Publisher wspomaga kierownika produkcji, dając mu możliwość swobodnego kształtowania terminów dostarczenia poszczególnych elementów publikacji, jej zamknięcia pod kontem merytorycznym i technicznym. W każdym tytule i wydaniu można określić precyzyjnie, kiedy i kto otrzyma notyfikację ostrzegającą o zbliżającym się terminie lub jego przekroczeniu.

Szpigiel elektroniczny

Dzięki systemowi planowania szpigla możliwe jest opanowanie zakresu merytorycznego publikacji oraz przypisanie osób odpowiedzialnych za tworzenie treści i wygląd graficzny poszczególnych stronic lub bloków. Na tym etapie możliwe jest również rozmieszczenie materiału reklamowego. Kolory pozwalają na łatwe rozróżnienie planowanej treści, zaś gotowy szpigiel jest łatwy do zrozumienia, dając w jednej chwili pełny obraz zeszytu.

Każda zmiana w szpiglu jest zapisywana, dzięki czemu można odtworzyć historię jego modyfikacji i przywrócić dowolną wersję z przeszłości lub przywrócić szablon z poprzedniego wydania.

Wstępna weryfikacja prac

W systemie Publisher, mamy do czynienia z wielokrotną weryfikacją plików, zarówno tych dostarczanych przez grafików tworzących strony, agencje reklamowe dostarczające reklamy, jak i wewnętrznie transmitowanych do drukarni.

Do dyspozycji jest ponad 150 testów dostępnych w systemie PuzzleFlow, które można dobierać pod własne potrzeby, lub skorzystać z gotowych zestawów przygotowanych przez specjalistów. Oprócz, czysto technicznej wiedzy na temat zawartości dokumentów PDF, aby wyeliminować przypadkowe błędy w trakcie dostarczenia materiału, wykonywane jest sprawdzenie parametrów poszczególnych stron dokumentu z zaplanowanym wcześniej szpiglem. Oprócz procesu weryfikacji wstępnej w systemie przeprowadzana jest weryfikacja po procesie konwersji, która ma na celu zapewnienie odbiorcy jakim jest drukarnia, że dostarczany materiał zgodny jest z wymogami technicznymi i rygorem procesu.

Przygotowanie i konwersja plików

Grafik przygotowując dokument do produkcji skupia się na przygotowaniu formy graficznej i może zignorować wiele parametrów technicznych, to system zadba o ich dostosowanie, wprowadzając w życie zasadę: jeden plik wejściowy wiele mediów wyjściowych.

Jakość odwzorowania kolorów jest jednym z kluczowych parametrów konwersji. System dba o jej poprawność, zaś osoba odpowiedzialna za konfigurację systemu, jednym kliknięciem może uwzględnić aktualizację kalibracji w całym systemie.

W systemie PuzzleFlow nie może zabraknąć popularnych narzędzi optymalizujących dokumenty PDF takich jak: spłaszczania transparencji, organizacji warstw, mapowania kolorów wyróżnionych (spot), automatycznego nadawania naddruku (overprint), zamiany fontów na krzywe oraz tworzenia zalewek (trapping).

Obsługa prooferów i soft proofing

Publisher wiernie odwzorowuje barwy oraz układ, zarówno na urządzeniach proofujących, jak i na ekranie monitora

Wystarczy wybrać jedną lub kilka stron lub reklam i kliknąć - tak proste jest użycie proofera w systemie. Wszelkie informacje dotyczące konfiguracji urządzeń i uprawnień zostały wcześniej zapamiętane w systemie i skonfigurowane pod kontem poprawności reprodukcji barw.

Możliwe jest też całkowite lub częściowe wyeliminowanie wydruków próbnych - poprzez wdrożenie systemu soft proofingu, w którym przy zastosowaniu wysokiej jakości kalibrowanych monitorów możliwe jest wierne odwzorowanie kolorów i to bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - wystarczy przeglądarka kompatyblina z HTML 5.

Współpraca w zespole

Redaktorzy, graficy, foto edytorzy, specjaliści od przygotowalni, drukarze... Publisher zastał zaprojektowany aby umożliwiać płynną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu produkcyjnego, z jasnym podziałem kompetencji.

Użytkownicy przypisani są do grup, odzwierciedlających strukturę organizacji, rolę oraz zadania. Grupy i konta umożliwiają przypisanie odpowiednich poziomów uprawnień, aby odsiać zbędne informacji i chronić dostęp do tych wrażliwych. Ponieważ dostęp do systemu odbywa się przy pomocy przeglądarki internetowej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy mieli do niego dostęp zdalnie, z dowolnego miejsca.

Obsługa reklam

Od planowania do akceptacji - pod pełną kontrolą.

Unikalną funkcjonalnością Publisher-a jest możliwość zastosowania oddzielnego obiegu reklam i stron redakcyjnych. Montaż materiału odbywa się już na etapie produkcji - umożliwiając swobodę i niezależne funkcjonowanie redakcji i agencji reklamowych. Reklamy są weryfikowane, podobnie jak strony, ale podglegają oddzielnemu procesowi dostosowania - zaś obie treści łączone są tuż przed wysyłką do drukarni i akceptowane jako całość.

Dostarczenie do druku

Drukarze oczekują, aby materiał do nich dostarczany spełniał ich własne wymagania technologiczne. Publisher umożliwia spełnienie tych kryteriów poprzez indywidualną konfigurację dla każdego wyjścia.

Adaptując wyjściowe pliki do standardów technicznych, Publisher dba również o odpowiednie zmiany nazw plików, niezależnie od wewnętrznej konwencji stosowanej w wydawnictwie.

Ostatecznie dostarczenie plików ze stronami może być wykonane przy pomocy transmisji FTP lub przy użyciu chmury plikowej. Możliwa jest również dodatkowa weryfikacja takiej transmisji przy pomocy sum kontrolnych.

Wsparcie dla e-wydań

Zastosowane metody kolekcjonowania materiału źródłowego, łatwo umożliwiają tworzenie z tych samych plików produkcyjnych edycji cyfrowych.

Z wgranych do systemu plików, Publisher może wykonać różne konwersje - zarówno do specjalnych formatów PDF lub rastrowanych obrazków, które potem mogą być wykorzystane przy produkcji publikacji elektronicznych - w narzędziach firm zewnętrznych do ich formatów natywnych. Dzięki meta-informacjom i systemowi planowania, treść może być oznaczana, a reklamy zamienione na ich cyfrowe odpowiedniki.

Integracja

Współczesne programy nie działają w odosobnieniu. Nie inaczej jest w przypadku Publisher-a, oferującego różne warianty połączenia systemów zewnętrznych.

Podstawową możliwością jest integrajca oprogramowania z systemami klasy ERP i CRM - dzięki czemu harmonogram produkcji i dane dotyczące wydań są wymieniane automatycznie. System też potrafi udostępniać dane dla urządzeń - takich jak proofery czy inne systemy workflow (prze kanał JDF). Publisher również może być wykorzystywany w scenariuszu, w którym jest systemem wejściowym dla pozostałych narzędzi z oferty wydawniczej: WebPairer , automator .

Dostępne opcje systemu

Opcja lub funkcjonalność Basic Professional Enterprise
Bazowy system produkcyjny

Umożliwia weryfikację materiału przy pomocy dedykowanej aplikacji klienckiej, definiowanie parametrów produkcyjnych dla tytułów i wydań, standardowy system korekcji materiału, system dostarczania materiału do drukarni zewnętrznej, akceptację i komunikację wewnątrz redakcji z systemem powiadomień, obsługę prooferów i eksportu publikacji, dostarczenie reklam całostronicowych w osobnym systemie korekcji.

Planowanie wydania (szpigiel)

Elektroniczny szpigiel umożliwia budowanie planu wydania, rozmieszczenia tekstów oraz reklam w tytule, oraz kontrolę nad osobami odpowiedzialnymi.

Zaawansowany workflow PDF/X

Umożliwia tworzenie publikacji zgodnych ze standardem PDF/X na wyjściu systemu korekcji stron. Do zastosowania w systemach, gdzie drukarnia wymaga plików tego typu. System zawiera również opcję walidacji według profili specyfikacji Ghent Working Group 1.4.

Zalewkowanie PDF

Trapping stron - zalewkowanie automatyczne na etapie korekcji materiału. Umożliwia redukcję efektu przesunięcia formy drukowej i złego pasowania w produkcji poligraficznej.

Przygotowanie publikacji elektronicznych

Wyspecjalizowane schematy eksportu, umożliwiające przygotowanie materiału do publikowania w systemach elektronicznych np. iPad

System dostarczania i kontroli reklam modułowych

Umożliwia tworzenie wglądówek i pozycjonowanie reklam w stronach redakcyjnych umożliwiając użycie osobnych ścieżek korekcyjnych dla reklam modułowych. Możliwe jest łączenie materiału reklam niezależne od dostarczenia stron redakcyjnych (późne dostarczenie) oraz weryfikację poprawności umieszczenia reklam przez grafików ze szpiglem

System soft proofing-u

Umożliwia zastąpienie klasycznego systemu wykonywania odbitek próbnych przez system cyfrowej symulacji kolorów na ekranie monitora. Użycie systemu soft proofingu wymaga wyposażenia stanowisk redakcyjnych i drukarni w kalibrowane monitory z możliwością tworzenia i aktualizacji ich profili ICC.

Powyższe zestawienie ma charakter orientacyjny. Możliwość i wykorzystanie każdego z wariantów systemu u każdego klienta jest przedmiotem indywidualnych ustaleń, na podstawie analizy przedwdrożeniowej.

Opinie użytkowników

Bauer Media, Polska

System wydawniczy „Publisher” ze wszystkimi swoimi możliwościami jest jedynym znanym nam zintegrowanym systemem wspomagającym procesy wydawniczo produkcyjne zarówno dla wydawnictw jak i drukarń. Zastosowanie tego systemu wpłynęło znaczącą na poprawę jakości PDFów wysyłanych do druku, pozwoliło w dużym stopniu zredukować koszty, oraz perfekcyjnie wręcz dotrzymywać wszystkich terminów zwłaszcza terminów wysyłki do druku.

Zespół produkcyjny
Bauer Polska

Ready4print, Holandia

Główną zaletą [systemu] jest fakt, że wszyscy zaangażowani w proces widzą rzeczywiste dane produkcyjne. Odpowiedzi na pytania: Czy wszystkie reklamy są dostarczone? Czy wszystkie strony mają dobrą treść? Czy zostaną wydrukowane tak jak zamierzono? są oczywiste. Koniec z przerzucaniem plików z jednego miejsca w drugie!

Toon de Munnik,
Dyrektor Ready4print