System obiegu dokumentów PDF

Prepress • Workflow • Automatyzacja

PuzzleFlow Workflow jest system przetwarzania dokumentów PDF. Zestaw idealnie współpracujących ze sobą narzędzi, które mogą być łączone w inteligentne ścieżki przetwarzające. Jego spójna architektura i wysoka wydajność sprawia, że PuzzleFlow Workflow jest doskonałym wyborem dla optymalizacji szybkości i jakości pracy na etapie produkcji prepress. Użycie otwartych standardów, sprawia że PuzzleFlow Workflo można łatwo zintegrować z oprogramowaniem innych producentów.

Automatyzacja w przygotowalni

PuzzleFlow to narzędzia do codziennych zadań, takich jak: inspekcji wstępna (preflight), normalizacji, optymalizacji i zaawansowana korekcja dokumentów, automatycznego impozycja, zarządzanie barwą i proofing, separacja kolorów i rekombinacja, zalewkowania (trapping), tworzenia profili nafarbienia CIP3 i rastrowania.

Poszczególne narzędzia można łączyć ze sobą w zadanej kolejności, tak jak puzzle, tworząc schemat realizujący konkretne zadania, w zależności od wspieranego procesu. Operacje aplikowane są automatycznie na plikach zauważonych w obserwowanym folderze na dysku, kolejno, dla wszystkich plików. Po przetworzeniu, wyniki są zapisywane zgodnie z elastyczną konwencją nazewniczą określoną na etapie konfiguracji i mogą być przesłane automatycznie do następnych schematów lub współpracujących urządzeń np. RIP, naświetlarka itp.

Korzyści z wdrożenia

Kompletność

Narzędzia obejmująće pełne spektrum nowoczesnych zadań prepress. Nie trzeba kupować żadnych dodatkowych komponentów lub narzędzi firm trzecich.

Wysoka wydajność

Choć moc przetwarzania jest obecnie stosunkowo tania, nadal walczymy o każdą sekudnę, aby umożliwić masowe przetwarzanie plików setek plików na minutę.

Integracja

Otwarte standardy i API dla integratorów pozwalają tworzyć własne rozszerzenia i budować systemu wzajemnych połączeń, w celu wzbogacenia procesu o dane zawarte w warstwie biznesowej oraz informacje zwrotne z urządzeń.

Puzzle do konwersji i weryfikacji

Normalization

Normalizer zamienia przychodzące dokumenty PostScript, obrazki bitmapowe do formatu PDF. Normalizer wykorzystuje natywny silnik PuzzleFlow do konwersji, dbając o wszystkie niezbędne opcje i szczegóły zgodności z Adobe Acrobat.

Preflight

Moduł przeprowadza szczegółową inspekcję i kontrolę właściwości dokumentu, takich jak załączenie czcionek, profili barwnych, minimalny rozmiar tekstu, rozdzielczość obrazów, funkcje transferu itp. Raporty inspekcji wstępnej można zapisać w formacie HTML, oraz XML.

PDF/X Maker

Moduł ten przekształca dokumenty PDF do standardu zgodnego ze specyfikacją PDF/X. Moduł dodaje odpowiednie opisy PDF/X do dokumentu wejściowego i stosuje wszelkie niezbędne poprawki, aby zachować zgodnośc ze standardem.

Font Manager

Moduł udostępnia funkcje zarządzania fontami wewnątrz plików PDF. Wstawia lub usuwa fonty PostScript Type 1, TrueType i OpenType, zgodnie z określonymi zasadami i konwencjami nazewniczymi.

Font To Curves

Moduł wykonuje konwersję fontów do krzywych. Moduł obsługuje Type1, TrueType i czcionki OpenType formatów. Oprócz konwersji z glifów z fontu na krzywe generyczne (grafika wektorawa) umożliwia również konwersję do fontów Type 3 (lepsza kompatybilność).

Toolbox

Moduł udostępnia zestaw zaawansowanych narzędzi korekcyjnych. Toolbox umożliwia ponowne łączenie obiektów cieniowania, łączenia rozproszonych obrazów, zmienia kolory i parametry krzywych, umożliwia aplikowanie lub usuwanie naddruku i wzbogaconej czerni dla wybranych obiektów.

Puzzle do zmian geometrii stron

Box Resizer

Zapewnia kontrolę nad opisem strony w obszarach: MediaBox, CropBox, BleedBox, TrimBox i Artbox. Umożliwia modyfikację wielkości tych parametrów stron i współrzędnych referencyjnych, za pomocą wartości bezwzględnych lub relatywnych.

Page Orienter

Zapewnia kontrolę nad orientacją strony. Umożliwia obracanie strony tak by były pionowe lub poziome, jak również inne zmiany orientacji wydruku zgodnie z tym jak zostały one ustawione przez Adobe Acrobat.

Page Scaler

Moduł koryguje końcowy rozmiar strony i jej proporcje. Page Scaler może dostosować rozmiar do konkretnych wymiarów lub zachować proporcje i wpasować rozmiar do ustalonych parametrów.

Page Selector

Page Selector pozwala na zmianę kolejności i zakresu stron, kolejności drukowania i liczby kopii. Moduł obsługuje tworzenie kopii strony i sortowanie oraz umożliwia usuwanie pustych stron.

Autocrop

Moduł rozpoznaje zawartości strony (cały obszar tekstów, obrazów i grafiki) i niezależnie od zdefiniowanej geometrii strony tworzy nową definicję jej rozmiaru. Rozpoznawanie działa również, pomimo obecnośći znaków cięcia, paserów i pasków kalibracyjnych.

Layer Manager

Layer Manager umożliwia usunięcie, spłaszczenie lub ukrycie warstw z dokumentów w formacie PDF (PDF 1.5 Optional Content). Layer Manager może być szczególnie przydatny dla wielojęzycznych dokumentów do zarządzania wydrukiem określonej warstwy językowej.

Puzzle do obsługi koloru

Color Manager

Color Mapper

Moduł umożliwia konwersjię przestrzeni barw w oparciu o profile ICC. Zapewnia różne strategie korekcji koloru, odrębne dla obiektów tekstowych, grafiki wektorowej, kolorowych i indeksowanych obrazów. Korekta obejmuje pełną konwersję kolorów jak rownież zamianę lub dopisanie profili do istniejących obiektów.

System wykorzystuje konwersję bezpośrednią lub emulację barw zarówno dla profili wskazanych w konfiguracji jak i zapisany wewnątrz dokumentu. Określone kolory dodatkowe mogą być wyłączone z korekcji przeliczane według ustalonej listy kolorów. Moduł obsługuje profile wielokanałowe i device-link (ink saving).

Moduł odwzoruje kolory dodatkowe na kolory procesowe (lub inne kolory dodatkowe), według określonych zasad i warunków. Color Mapper pozwala przenieść wszystkie obiekty o zadanym kolorze wyróżnionym na osobną warstwę (kontury dla wycinarki i noża, dodatkowe wersję językowe itp.).

Separator

Wykonuje separację barwne dokumentów kompozytowych. Umożliwia on zdefiniowanie zakresu i kolejności kolorów wyjściowych. Moduł umożliwia również selektywne lub globalne zmiany kolorów dodatkowych w CMYK oraz mapowanie kolorów dodatkowych przed wykonaniem rozbarwień.

Recombiner

Moduł służy do automatycznego rekombinacji separowanych plików PDF. Jest zatem odwróceniem procesu Separatora. Kolory dodatkowe mogą być selektywnie rekombinowane jako kolory dodatkowe lub połączone z elementów CMYK (podobnie jak to ma miejsce w separatorze).

Ink Examiner

Moduł generuje profile pokrycia farbowego zgodnie ze standardem CIP3 bezpośrednio z plików PDF - opisujące poszczególne nastawy kałamaży na maszynie. Profile także mogą być zapisane na wyjściu w standardzie DIP.

Puzzle do impozycji i personalizacji

Imposition

Moduł wykorzystuje przygotowanych szablonów, aby wykonać automatyczne rozliczenie stron i ich impozycję na plikach PDF. Akceptuje szablony sygnatur generowanych przez SignatureDesigner, PuzzleFlow Organizer lub innych standardów branżowych, takich jak Adobe PJTF i CIP-4 (JDF).

Box Imposer

Moduł służy do oznaczania w obszarze dokumentu markerów poszczególnych obrysów gemoetrii takich jak - media box, trim box, bleed box, crop box czy art-box. Kontury poszczególnych obszarów są pomocne do oceny parametrów technologicznych na wydrukach próbnych lub na ekranie po impozycji dokumentu.

Two Side Preview

Połączenie dwóch stron arkusza impozycyjnego pozwala na wizualną ocenę jakości montażu oraz pozwala śledzić zachowanie wzajemne obu stron wydruku (nakładanie farby). Moduł pozwala na zmianę przeźroczystości obu stron arkusza i jego dopasowanie do różnych metod impozycji (na obracanie).

Tiler

Moduł ten dzieli duże dokumenty PDF na mniejsze fragmenty, z których tworzy pojdeyńcze strony, które mogą być następnie wydrukowane na mniejszym formacie i posklejane w całość. Tworząc dokumenty wyjściowe można uwzględnić zakładki oraz różne strategie podziału (proporcjonalny lub dokładne wymiary). Produkcyjnie pomoga to w tworzeniu wydruków takich jak bilboardy.

Personalizer

Moduł łączy główną treść dokumentu z dowolną warstwą personalizacji, dostarczaną jako osobny dokument PDF. Warstwy personalizacji można przycinać, skalować, obracać, a następnie umieszczać na wierzchu lub pod stroną treści głównej. Każda warstwa personalizacja może być warunkowo wyłączona lub przemieszczona według listy warunków.

Barcode

Moduł służy do generowania kodów kreskowych na stronach. Moduł wspiera wszystkie ważne starnardy takie jak EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN, 2 of 5, Code 39, 128 B, 128 C oraz kody QR. Kody kreskowe, tratkowane są podobnie jak warstwy personalizacji i mogą być umieszczane zgodnie z warunkami określonymi w konfiguracji.

Puzzle obsługujące obrazki

Image Filter

Moduł zapewnia przetwarzanie wsadowe zdjęć, stosowanie efektów specjalnych, takich jak rozmycie, wyostrzanie, zmniejszenie lub zwiększenie szumów.

Preview Generator

Moduł tworzy podglądy niskiej rozdzielczości bitmap w formacie PDF, TIFF lub JPEG z każdej strony dokumentu PDF

OPI Resolver

Moduł zastępuje obrazów niskiej rozdzielczości opisane jako wglądówki OPI na obrazy wysokiej rozdzielczości przechowywane w archiwum foto wysokiej rozdzieloczości. Moduł wspiera również osadzanie dokumentów PDF.

Resampler

Moduł dostosowuje rozdzielczość bitmap w dokumentach PDF. Oryginalne bitmapy w wysokiej rozdzielczości można ewentualnie usunąć z dokumentu, zapisać w folderze zewnętrznym (by po korekcji umieścić je z powrotem przez moduł „OPI resolver”), lub umieścić w dokumencie wyjściowym jako alternatywne obrazy - stosowane wyłącznie tylko do celów drukarskich.

Downsampler

Moduł tworzy wglądówki z linkiem OPI (obrazy o niskiej rozdzielczości) z obrazów o wysokiej rozdzielczości dostarczonych jako dane wejściowe. Dane wglądówek o niskiej rozdzielczości, zapisane w formacie TIFF lub EPSF mogą być następnie wykorzystane przez oprogramowanie do tworzenia układu stron i zamienione z powrotem w odpowiednie dane o wysokiej rozdzielczości przez moduł „OPI resolver”.

Image Compressor

Moduł modyfikuje metodę kompresji obrazów osadzonych w pliku PDF. Wybrany schemat kompresji (JPEG, ZIP lub automatyczna) może być zastosowany do wszystkich obrazów lub jedynie dla nieskompresowanych danych, oddzielnie dla kolorów, skali szarości i czarno-białych (dwupoziomowych) obrazów.

Puzzle do zadań specjalnych

Renderer

Moduł renderuje wglądówkę w wysokiej jakości z zawartości pliku PDF, obsługując wiele wyjściowych formatów bitmap. Renderer obsługuje antyaliasing, podpowiedzi tekstu oraz inne zaawansowane techniki stosowane w celu uzyskania wyników wysokiej jakości.

Screening

Moduł wstawia lub usuwa dane sterujące procesem rastrowania osadzone w dokumentach PDF. Różne typy obiektów (tekst, zdjęcia, grafika wektorowa) mogą być powiązane z różnymi parametrami rastra. Moduł obsługuje zarówno klasyczne rastry AM jak i FM.

TransparencyFlattener

Moduł spłaszcza wszystkie obiekty przezroczyste oraz naddrukowane na nieprzezroczystych grafikach, w sposób bezpieczny i łatwy do interpretacji przez wszystkie silniki renderujące. Pozwala także dostosować sposób spłaszczania przez określenie rozdzielczości odniesienia, sposobu obsługi przejść tonalnych, interpretacji przestrzeni barwnych i kolorów dodatkowych.

Trapper

Moduł zapewnia zapewnia w pełni zautomatyzowany, silnik zalewkowania wektorowego. Moduł współpracuje z danymi kompozytowymi, wspierając zalewkowanie typu obiekt-obiekt, obiekt-obraz i obraz-do-obrazu.

Konfiguracja Trappera pozwala określić szerokość linii i kształt zalewek, progi kolorów zalewek, sposób przetwarzania obrazów, obsługę kolorów dodatkowych oraz specjalne traktowanie małych obiektów - które winny być naddrukowane.